Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Pau A Monserrat Valenti No hay comentarios

He tingut l’honor de ser elegit membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) en representació de les associacions de consumidors i usuaris, una vegada consultades les institucions, entitats i associacions de rellevància en aquest sector, segons el Decret 96/2019, de 20 de desembre de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup I, en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el grup III, en representació de les associacions de consumidors i usuaris.

El meu nombrament com a conseller del CES es dona per substitució del reconegut Bernat Ferrer Guàrdia, que malauradament ens va deixar.

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Creat per la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears. Algunes de les funcions d’aquest ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar, són:

 • Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant sobre les següents matèries, entre d’altres, sobre avantprojectes de llei, tret l’avantprojecte de llei de pressuposts generals, com també projectes de decret legislatiu, de decret del Govern de les Illes Balears i de reglaments dels consells insulars, independentment de la denominació que adoptin, sempre que els esmentats avantprojectes i projectes regulin de forma directa i estructural matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
 • Elaborar dictamens, informes o estudis, a sol·licitud del Govern, dels consells insulars o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears, respecte de les matèries previstes en aquest article.
 • Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l’aprovació de l’avantprojecte de llei de pressuposts generals, on s’inclouran propostes i recomanacions en relació amb el seu contingut.
 • Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.

Grup III del CES

Integrat per 12 membres designats per diverses organitzacions sectorials i institucionals públiques, com el sector agrari, pesquer, economia social, associacions de persones consumidores i usuàries o la UIB, entre d’altres.

Els membres del grup III al que pertanyo són designats pel Govern de les Illes Balears, havent consultat les institucions, entitats i associacions de rellevància en cada sector.

El mandat dels membres del CES és de 4 anys, renovables.

La comissió permanent del CES

Un dels 3 òrgans col·legiats juntament amb el Ple i les comissions de treball.

Som membre d’aquesta comissió permanent juntament amb Sergio Bertrán Damián (Grup I), Justo Saura Mercadal (Grup I), Eva Cerdeiriña Outerial (Grup II) , Alejandro Texias Muñoz (Grup II) i n’ Antonio Serra Puig (Grup III), a més dels membres suplents.

Entre les funcions de la Comissió Permanent, segons el Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que regula l’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, están:

 • Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de les línies generals d’actuació del Consell, aprovades pel Ple.
 • Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes formulades al Consell, d’acord amb allò previst en aquest Reglament.
 • Aprovar, a proposta del president o presidenta, l’ordre del dia de les sessions del Ple i la data que s’han de dur a terme.
 • Conèixer, en tots aquells casos que ho consideri oportú, la preparació de la documentació, informes i estudis necessaris per al millor coneixement pels membres del Consell dels temes que s’hagin de tractar en el Ple.
 • Efectuar el seguiment dels dictamens i informes emesos pel Consell, i informar-ne al Ple, almenys, un cop a l’any.
  Supervisar les activitats del Consell, fixar-ne el calendari i coordinar els treballs dels distints òrgans col·legiats i les seves comissions.

Comissió de l’àrea social

Les comissions de treball són grups d’estudi per elaborar informes, projectes o propostes per sotmetre’ls al Ple del Consell Econòmic i Social.

Som membre titular de la comissió de l’àrea social que tracta temes relacionats amb la salut i consum, assumptes socials, polítiques d’igualtat i polítiques d’integració, educació i cultura. La presidenta actual és na Malena Riudavets Suárez i els seus membres titulars són en Francisco Martorell Esteban, Jordi Mora Vallbona, Sonia Saavedra Ferreira, Eva Cerdeiriña Outerial i un servidor.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *